İrfander Gündem Detay Sayfası

ABİMER 2019-2020 KIŞ SEMİNER KAYITLARI BAŞLADI

İRFANDER ABİMER 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Kış dönemi kayıtları başladı.


Kayıt Formu için Tıklayınız


İRFANDER Abdullah b. Mes’ûd İslami Araştırmalar Merkezi

Tarihçe: Eğitim merkezimiz 1989 yılında merhum Prof. Dr. Mahmut Esad COŞAN’ın yönlendirmeleriyle ilmi çalışmalarına başlamıştır.
Amaç: İslâm'ı en başta Kur’an-ı Kerim ve Sünnet olmak üzere en saf ve muteber ana kaynaklarından dosdoğru öğrenerek anlamak, yaşamak ve anlatmaktır.
Kapsam: Mezkur kurumsal amacı kendine gâye edinen ilahiyat ve İslamî ilimler fakültesi öğrencileri ile  İmam Hatip Lisesi öğrencileridir.
Öğretim Kadromuz:  NEU İlahiyat Fakültesi ve SÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri ile DİB Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi hocaları ve alanında uzman bilim adamlarından oluşmaktadır.
İçerik: Oluşturulan sınıf seviyelerine göre verilen seminer ve takip edilen kitaplardan bazıları şöyledir:
Kur’an-ı Kerim: Mukaddimet’u’l Cezerî, Karabaş Tecvidi
Arapça: Durûsu’l-Lugati’l Arabiyye, Câmiu’d-Durûsi’l Arabiyye, en-Nahv-u’l Vâdıh, Arapça Modern Metinler, Mecmuatu’n Nahv
Fıkıh: Büyük İslam İlmihali, Muhtar, el-İhtiyâr, Muhtasaru’l- Menâr
Tefsir: Tefsîru’l Celâleyn, Safvetu’t-Tefâsir
Hadis: Teysîr-u Mustalahı'l Hadîs, Riyâzu’s Salihîn, Dirâsâtu'l'hadîsi'n-nebevî, Min Kunûzi’s-Sünne.
Tasavvuf: Hulâsat-u’l- Beyân, Tasavvuf  Klasikleri, Min Edeb-i’l-İslâm, El-Munkızu Min-e’d- Dalâl
Akâid: Emalî, Akîdetu’t-Tahavî, Akîdetu’n-Nesefî, el-Fıkh-u’l-Ekber
Eğitim Merkezi Adres: Yunus Emre Mh. Kabine Sk. No:30 Meram/KONYA
İrtibat: 532 402 72 54 / 505 671 57 90