İrfander Gündem Detay Sayfası

ABİMER YAZ SEMİNER KAYITLARI BAŞLADI

İRFANDER Abdullah Bin Mes’ud İslami Araştırmalar Merkezi 2019 Yaz Seminer kayıtları başladı.


Online Kayıt formunu için tıklayınız 
 

İRFANDER Abdullah Bin Mes’ud İslami Araştırmalar Merkezi

Tarihçe: Eğitim merkezimiz 1989 yılında merhum Prof. Dr. Mahmut Esad COŞAN’ın yönlendirmeleriyle ilmi çalışmalarına başlamıştır.

Amaç: İslâm'ı en başta Kur’an-ı Kerim ve Sünnet olmak üzere en saf ve muteber ana kaynaklarından dosdoğru öğrenerek anlamak, yaşamak ve anlatmaktır.

Kapsam: Mezkur kurumsal amacı kendine gâye edinen ilahiyat ve İslamî ilimler fakültesi öğrencileri ile  İmam Hatip Lisesi öğrencileridir.

Takvim: Yaz dönemindeki eğitimlerimiz hafta içi 5 gündür. Saat 14:00 ile 18:10 arasında günlük 5, haftalık 25 seminer şeklinde olacak ve 24 Haziran - 9 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta sürecektir.

Öğretim Kadromuz:  NEU İlahiyat Fakültesi ve SÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri ile DİB Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi hocaları ve alanında uzman bilim adamlarından oluşmaktadır.

İçerik: Oluşturulan sınıf seviyelerine göre verilen seminer ve takip edilen kitaplardan bazıları şöyledir:

Kur’an-ı Kerim: Mukaddimet’u’l Cezerî, Karabaş Tecvidi

Arapça: Durûsu’l-Lugati’l Arabiyye, Câmiu’d-Durûsi’l Arabiyye, en-Nahv-u’l Vâdıh, Arapça Modern Metinler, Mecmuatu’n Nahv

Fıkıh: Büyük İslam İlmihali, Muhtar, el-İhtiyâr, Muhtasaru’l- Menâr

Tefsir: Tefsîru’l Celâleyn, Safvetu’t-Tefâsir

Hadis: Teysîr-u Mustalahı'l Hadîs, Riyâzu’s Salihîn, Dirâsâtu'l'hadîsi'n-nebevî, Min Kunûzi’s-Sünne.

Tasavvuf: Hulâsat-u’l- Beyân, Tasavvuf  Klasikleri, Min Edeb-i’l-İslâm, El-Munkızu Min-e’d- Dalâl

Akâid: Emalî, Akîdetu’t-Tahavî, Akîdetu’n-Nesefî, el-Fıkh-u’l-Ekber

Osmanlıca, Kitap Tenkidi, Dilimiz Kültürümüz

Eğitim Merkezi Adres: Yunus Emre Mh. Kabine Sk. No:30 Meram/KONYA

İrtibat: 532 402 72 54 / 505 671 57 90

Not: İl dışından katılacaklar için barınma konusunda danışma hizmeti verilecektir.